Preskočiť na hlavný obsah

Prišla vám exekúcia?

Bolo vám oznámené, že sa voči vám začalo exekučné konanie? Čo to presne znamená? Pravdepodobne ste nesplnili povinnosť a nezaplatili dlh. Fázu popierania, beznádeje a hnevu nahradila rezignácia? To vám neodporúčame v žiadnom prípade! Uškodíte len sebe, keď prestanete preberať poštu, komunikovať a budete sa tváriť, že sa vás to netýka. Je potrebné reagovať rýchlo, racionálne a premyslieť ďalšie kroky.

O tom, že sa voči vám začalo exekučné konanie, sa väčšinou dozviete z Upovedomenia o začatí exekúcie, ktoré vám pošta musí doručiť do vlastných rúk. Čo sa v ňom dočítate? V tomto dokumente nie ste označený ako dlžník, nazývajú vás povinným. Osoba, v prospech ktorej sa exekúcia vedie (ten komu dlžíte), sa nazýva oprávnený. Ako už vyplýva z názvu dokumentu, celé konanie zastrešuje súdny exekútor, ktorý vám list zaslal. Je to kontaktná osoba medzi vami a oprávneným, voči ktorej si budete uplatňovať svoje práva a zároveň plniť povinnosti. Okrem mena a adresy exekútora v úvode listu nájdete aj číslo exekučného spisu, pod ktorým ste vedený na príslušnom exekútorskom úrade.

Zdá sa vám, že na upovedomení sa nachádza množstvo rôznych súm? Je to možné. Váš dlh je navýšený o trovy súdneho konania, úroky z omeškania a dokonca aj trovy exekútora. Exekútor vás vyzve, aby ste uspokojili pohľadávku oprávneného, t.j. zaplatili dlh, alebo aby ste využili niektorý zo spôsobov obrany. Zakáže vám disponovať s vašim majetkom a upovedomí o tom vašu banku, zamestnávateľa, prípadne aj Sociálnu poisťovňu – požiada ich, aby vám zablokovali bankový účet, časť dôchodku alebo mzdy.

Ako sa proti tomu brániť? V minulosti ste sa možno stretli so slovným spojením námietky voči exekúcií. Tento spôsob obrany v exekučnom konaní už nie je prípustný a vystriedala ho možnosť brániť sa prostredníctvom návrhu na zastavenie exekúcie. Podať návrh nemôžete kedykoľvek sa vám zachce! Musíte tak urobiť do 15 dní od prevzatia upovedomenia o začatí exekúcie. Túto lehotu nie je možné predĺžiť ani odpustiť jej zmeškanie. Aj tu platí vigilantibus iura scripta sunt, t.j. práva patria len bdelým. Návrh na zastavenie exekúcie adresujte priamo exekútorovi, ktorý voči vám vedie exekúciu.

Nepozdáva sa vám vymáhaná suma? Vymáhaná suma sa môže líšiť od sumy, ktorú ste mali povinnosť zaplatiť. Oprávnený vo svojom návrhu mohol opomenúť zohľadniť to, čo ste mu už zaplatili. Preto je nevyhnutné, aby ste u exekútora podali návrh na zastavenie exekúcie. Je vhodné, aby ste ho naformulovali čo najkonkrétnejšie a svoje tvrdenia doložili všetkými dokladmi, ktoré máte. Aj to je dôvod, prečo nikdy neodhadzovať potvrdenia o platbách a dokumenty týkajúce sa vašich záväzkov si treba starostlivo uchovávať.

V prípade, že ste si svojho dlhu vedomý, môžete podať aj žiadosť o splátkový kalendár. Súdny exekútor má povinnosť vám vyhovieť, ak spĺňate všetky podmienky, ktoré určuje zákon. Viac o tejto možnosti sa dozviete v článku Dododa o splátkach v exekúcii. Ak nevidíte dôvod domáhať sa zastavenia konania, môžete požiadať exekútora o odklad exekúcie. Ten slúži na to, aby sa predišlo nepriaznivým následkom, ktoré by boli nezvratné v prípade, ak by sa exekúcia neodložila (napríklad kvôli vašej osobnej, rodinnej či finančnej situácii).

Neviete sa rozhodnúť, ktoré riešenie je pre vás najvhodnejšie? Aj s tým vám vedia pomôcť odborní poradcovia v bezplatných dlhových poradniach. Nikdy však nezabúdajte na jedno dôležité pravidlo. Vždy sa jednoduchšie hľadá riešenie, ak so súdnym exekútorom komunikujete, preberáte si poštu a máte záujem svoju situáciu aktívne riešiť. A vždy sa situácia dá ľahšie riešiť, ak s veriteľom, exekútorom alebo bezplatnou dlhovou poradňou komunikujete čo najskôr.

JUDr. Mgr. Lucia Grajcárová, dlhová poradkyňa
bezhotovostnými platbami môžete ušetriť?